Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

Dobrý den, vážení rodičové našich mrňousků,

tak je za námi další rok, přejeme Vám vše nejlepší v roce 2021, především pevné zdraví, a rádi bychom Vám jako obvykle poskytli informace ohledně daňové slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) v předškolním zařízení za rok 2020.

Daňová sleva činí na jedno dítě v roce 2020 nejvýše 14.600 Kč, a lze ji nárokovat maximálně do výše skutečně uhrazeného školného (uhradil-li rodič méně než uvedenou částku, daňová sleva činí pouze reálně vynaloženou částku).
„Školkovné“ odpovídá výši výdajů, které rodič prokazatelně vynaložil za umístění jím vyživovaného dítěte v uvedených předškolních zařízeních (výdaje tedy musí být řádně uhrazeny a netýkají se stravného). Má-li rodič dvě děti v rámci předškolního zařízení, uplatní daňovou slevu na každé z nich.

Na daňovou slevu má nárok a může ji uplatnit rodič:
– jehož dítě navštěvuje mateřskou školu dle školského zákona, a nebo zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,
– žije s vyživovaným dítětem ve společně hospodařící domácnosti,
– prokazatelně uhradil školkovné,
může ji uplatnit pouze jeden z rodičů (sleva se uplatňuje na jedno dítě jedenkrát).

Daňovou slevu uplatní rodič na základě potvrzení, které vydá zařízení péče o děti předškolního věku / mateřská škola, a které rodič předloží zaměstnavateli do 15. února 2021. Pokud si rodič zpracovává daňové přiznání sám, pak slevu vyplní na řádku 69a daňového přiznání, a podá daňové přiznání v řádném termínu (31.3. nebo 30.6.).

 

INSTRUKCE K VYZVEDNUTÍ POTVRZENÍ

 

Potvrzení bude předáváno OSOBNĚ PROTI PODPISU a do vlastních rukou jednoho ze zákonných zástupců, a nebo bude předáno na základě žádosti o vydání potvrzení a ověřené plné moci vyslanému zmocněnci. Potvrzení NEBUDE ZASÍLÁNO POŠTOU ČI MAILEM! Výjimku tvoří situace, kdy rodič požádá o vydání prostřednictvím datové schránky s připojením elektronického podpisu. V takovém případě mu bude zasláno potvrzení do uvedené datové schránky s elektronickým podpisem.

Na formuláři musí být v okamžiku vydání dopsáno jméno zákonného zástupce, který slevu uplatní (my si ponecháváme kopii). Prosíme tedy, abyste při vyzvednutí formuláře či při zaslání žádosti formou datové schránky již měli rozmyšleno, na kterého z rodičů bude formulář vypsán, tj. který z rodičů slevu uplatní (v žádosti uvedete jméno a příjmení rodiče, datum narození, bydliště).

Vydávání potvrzení téměř pravidelně paralyzuje chod jeslí a školek (vydáváme několik set potvrzení!, prosíme tedy o trpělivost a ohleduplnost), proto budou na pobočkách vydávána potvrzení pouze ve stanovených termínech, po tomto termínu je možno si potvrzení vyzvednout v hlavní kanceláři v Ostravě – Hrabůvce na Edisonově 60/1501, v úředních hodinách tj. pondělky a středy 7,30 – 16,00 hod, a nebo po předchozí domluvě na telefonu 732 800 975.

S ohledem na epidemiologickou situaci budou dodržována přísná opatření:
1) žádáme rodiče, aby v případě, že jsou v karanténě či mají podezření na výskytu Covid, pro potvrzení nechodili, a domluvili se na výše uvedeném telefonu,
2) do budovy bude vpuštěn pouze jeden zákonný zástupce dítěte, povinně vybaven rouškou,
3) rodiče, kteří budou čekat na vystavení potvrzení, budou čekat před budovou a dodržovat stanovené rozestupy 2 m.

 

Termíny pro vyzvednutí potvrzení na Vašich pobočkách, tj. na pobočkách, kam dítě naposledy docházelo:

 

Některé účetní bojují s „platností“ potvrzení, proto preventivně píši, že veškerá zařízení Mrňousek tyto podmínky splňují a můžete je ověřit v těchto rejstřících:

  • Rejstřík škol a školských zařízení (včetně školek): http://rejskol.msmt.cz
  • Seznam dětských skupin: http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php

 

V předchozích letech se nám bohužel stávalo, že někteří rodiče žádali vystavení opakovaně (např. v důsledku ztráty), upozorňujeme, že v takovém případě bude na potvrzení uvedeno, že se jedná o duplikát vystavený v důsledku ztráty, a za opakované vystavení bude účtován administrativní poplatek ve výši 150,- Kč. Cílem je zabránit neoprávněné manipulaci s potvrzením, děkujeme za pochopení.

 

Předem děkujeme za spolupráci a věříme, že tuto administrativně poměrně náročnou akci zvládneme hladce s Vaší podporou.

Ing. Zuzana Běhalová, MBA
ředitelka jeslí Mrňousek a Mrňouskovy mateřské školy